Opis projektu S7 Jędrzejów - granica

Najważniejsze termin

 • Okres planowej realizacji zadania: od 16.10.2014 do 22.09.2017 r.
 • Czas realizacji projektu: 22 miesiące od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem dwóch okresów zimowych (15.12-15.03)

Wartość projektu

Wartość robót (brutto) została oszacowana na 348 593 515,30 PLN. Projekt był również współfinansowany ze środków unijnych.

Najważniejsze cele projektu

 • podniesienie komfortu jazdy;
 • usprawnienie komunikacji drogowej na trasie Kielce-Kraków;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań oraz poprawę funkcjonowania drogi;
 • zwiększenie dostępności do korytarza sieci TEN-T;
 • dostosowanie parametrów drogi do prognozowanego poziomu ruchu (uzupełnienie infrastruktury drogowej o brakujące elementy i poprawienie przepustowości);
 • poprawa warunków życia u mieszkańców terenów sąsiadujących z drogą;
 • usprawnienie wymiany międzyregionalnej i poza granice województwa oraz państwa.

Korzyści z przedsięwzięcia

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze;
 • obniżenie kosztów podróży;
 • podniesienie komfortu podróży.

Podstawowe dane techniczne

 • Klasa drogi - S;
 • Długość odcinka drogi ekspresowej – 19,932 m;
 • Prędkość projektowa - 100 km/h;
 • Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś;
 • Szerokość jezdni i pasów ruchu - 2 x 3,5 m oraz 2,5 pas awaryjny.

Zakres inwestycji


Projekt obejmuje takie działania jak budowa drogi ekspresowej i dróg dojazdowych, a także węzłów drogowych i zjazdów indywidualnych. Przeprowadzona ma być również budowa oraz przebudowa i rozbudowa mostów, przepustów, przejść dla ludzi oraz dla zwierząt. Projekt zakłada także budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia technicznego terenu, rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz wyburzenie kolidujących obiektów kubaturowych, wycinkę zieleni, a także posadzenie zieleni ochronnej i ozdobnej.


Ochrona środowiska, którą zakłada projektInwestycja ma również rozwiązania mające na celu ochronę środowiska. Najważniejszymi założeniami podczas wykonywania projektu są:

 • integracja drogi z krajobrazem i tworzenie ciekawych osi widokowych bez unikania ważnych elementów krajobrazu;
 • prowadzenie drogi tak, żeby nie rozcinać lub zminimalizować rozcinanie ekosystemów lub wspólnot ludzkich;
 • prowadzenie trasy tak, by wymagała jak najmniej robót ziemnych;
 • integrowanie drogi z ukształtowaniem terenu;
 • dbałość o estetykę drogi oraz tworzenie kompozycji zieleni przydrożnej.


Inwestorzy i wykonawcy


Inwestycja ma również rozwiązania mające na celu ochronę środowiska. Najważniejszymi założeniami podczas wykonywania projektu są:

 • Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
 • Wykonawca – Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A.
 • prowadzenie trasy tak, by wymagała jak najmniej robót ziemnych;
 • Projektant - WBP Zabrze sp. z o.o.
 • Nadzór - Promost Consulting sp. z o.o.