Opis projektu


 

Terminy

 • Okres realizacji zadania: od 16.10.2014 do 22.09.2017 r. (W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.)
 • Data podpisania umowy na realizację robót: 16.10.2014r.
 • Czas realizacji: 22 miesiące od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem dwóch okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca
 • Data rozpoczęcia robót budowlanych:
 • Numer Kontraktu: 287/RA/26/13/2014

 

 

Wartość

 • Wartość robót (brutto): 348 593 515,30 PLN

 

 

Cele projektu

 • poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowanie oraz ochrona środowiska)
 • usprawnienie połączeń drogowych na trasie Kielce - Kraków
 • podniesienie komfortu jazdy.

 

 

Korzyści wynikające z przedsięwzięcia

 • komfortowe połączenia drogowe

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

 • obniżenie kosztów podróży

 • utrzymanie lokalnych połączeń sieci drogowej.

 

 

Podstawowe dane techniczne drogi ekspresowej

 

 

Parametr

Wartość /opis

1.

Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu)

S

2.

Prędkość projektowa [km/h]

100

3.

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu [kN/oś]

115

6.

Kategoria obciążenia ruchem

KR6

7.

Szerokość jezdni i pasów ruchu [m]

2 x 3,5 m + 2,5 pas awaryjny

8.

Szerokość pasa rozdziału [m]

12 m (w tym obustronne opaski bitumiczne szer. 0,50 m każda)

9.

Szerokość pasa awaryjnego

2,50 m

10.

Spadek poprzeczny jezdni poza łukami wymagającymi przechyłki

jednostronny 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje

 • budowę drogi ekspresowej
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę węzłów drogowych
 • budowę zjazdów indywidualnych, przejazdów i objazdów awaryjnych
 • wyburzenie obiektów mostowych
 • budowę obiektów inżynierskich - mostów, przepustów, przejść dla ludzi i przejść dla zwierząt
 • przebudowę mostu
 • rozbudowę mostu (budowę nowego niezależnego przęsła)
 • budowę sieci uzbrojenia terenu wraz z budową obiektów takich jak stacje trafo, przepompownie, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne
 • wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z inwestycją
 • rozebranie kolidujących ogrodzeń
 • niezbędną przebudowę uzbrojenia technicznego terenu
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP typ I
 • budowę ogrodzeń zbiorników, wygrodzeń dla zwierząt
 • budowę ekranów akustycznych
 • przeniesienie dwóch obiektów małej architektury
 • wycinka zieleni
 • posadzenie zieleni ochronnej i ozdobnej
 • wykonanie dokumentacji realizacyjno - technologicznej i dokumentacji powykonawczej
 • wykonanie pomiarów hałasu po zakończeniu inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.

 

 

 

Wykonane zostaną następujące prace:

Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • wycinka drzew i krzewów
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
 • rozbiórka elementów dróg i ulic
 • rozbiórka budynków
 • rozbiórka infrastruktury technicznej nie związanej z drogą a kolidującą z budową drogi.

 

Roboty drogowe:

 • budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa z przebudową istniejącej jezdni drogi krajowej
 • budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe
 • budowa węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym
 • budowa elementów BRD i wyposażenia drogi
 • budowa miejsc obsługi podróżnych typu I.

 

Budowa obiektów inżynierskich:

 • przejścia dla zwierząt
 • wiadukty
 • mosty
 • kładki dla pieszych nad drogą S-7
 • przejście podziemne dla pieszych
 • przejścia dla zwierząt małych
 • przepusty
 • Budowa przepustów pod drogą główną, drogami lokalnymi i zjazdami
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa oświetlenia drogowego.

 

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe
 • sieci gazociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci nN, SN, WN
 • sieci teletechniczne.

 

 

Kadra

 • Kierownik Projektu - Tomasz Kieres - GDDKiA
 • Inżynier Kontraktu - Artur Soliński - Promost Consulting Sp. z o.o.
 • Dyrektor Kontraktu - Arkadiusz Nobis - Budimex S.A.

 

Zestawienie wszystkich obiektów inżynieryjnych z opisem. pdf

 

Szczegółowe opisy wybranych obiektów inzyneirskich w ciągu drogi ekspresowej S7: